วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

กลุ่มรำโทนโพหัก

ชื่อชุมชนภาษาไทย : กลุ่มรำโทนโพหัก
วันที่ก่อตั้ง : 17/5/2552
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : เพื่อรวบรวมความรู้ ศิลปวัฒนธรรมรำโทนพื้นถิ่นของชาวโพหัก และเพื่อเป็นแหล่งไว้อ้างอิงศิลปะการรำโทนและเพลงรำโทนให้ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถนำความรู้ของกลุ่มไปใช้ประโยชน์ต่อไปและเพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดศิลปะเพลงรำโทนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโพหักสืบไป
รายชื่อคณะกรรมการชุมชน :
คุณอำนวย : คุณพูนพิพัฒน์ คงแป้น : คุณมณฑิตย์สา มั่นฤกษ์ และคุณหาญ คำสุข
คุณลิขิต : คุณกุศล จตุรพิธพร คุณประสาร เทพรักษ์ คุณสถิตย์ รอบจังหวัด คุณสินธุ์ มังคลาด
คุณเสวก สินประเสริฐ คุณจีรวรรณ เสลาหลัก คุณชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย คุณนัคสวรรค์ ศรีจันทร์
คุณมณฑิย์สา มั่นฤกษ์ และคุณศศิปภา เหมาะสมัย
คุณกิจ : 1. คุณพร เที่ยงน่วม 2. คุณยม ตุ้มม่วง 3. คุณนพ ตุ้มม่วง 4. พระคุณเจ้าตาหนู อู่ภู่
5. คุณสมาน เพิกจินดา 6. คุณเพ นักคุ่ย 7. คุณยุพา ยุพาสวัสดิ์ 8. คุณเหิร สอนไข่ 9. คุณมา แจ่มนุราช 10. คุณจรัล เพ็งเหมือน 11. คุณประจวบ อู่ภู่ 12. คุณพเยาว์ เพิกจินดา 13. คุณเลี่ยม แก้วทิมา
14. คุณสภา ฉันท์พ่วง 15. คุณไร มั่นฤกษ์ 16. คุณจอม อรทัย 17.บุญธรรม ตุ้มม่วง
18. คุณประเสริฐ ตุ้มม่วง

ที่อยู่ สถานที่ประกอบการชุมชน : ชมรมอนุรักษ์วิถีไทยพื้นถิ่นโพหัก ต.โพหัก อ.บางแพ จ. ราชบุรี

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มคุณลิขิต
การดำเนินงานกลุ่มคุณกิจ


1 ความคิดเห็น: